– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

Vaccinationer

Posted · Add Comment

Ny information 23 juni

All vaccination sker på Hälsohuset Vedeby Center

Hänvisning angående tidsbokning och tider för åldersgrupper se 1177
All bokning sker på 1177. Boka via 1177

Om tiderna är slut så kan man inte ringa sin vårdcentral i förhoppning att det skall finnas fler tider tillgängliga. Antalet tider står i relation till antalet tillgängliga vaccindoser och har inget med vaccinationsställets kapacitet att göra.

Inget bankid krävs för tidsbokning


Vaccination Covid-19

Planeringen inför vaccinationer i Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Prioriteringsordningen är uppdelad i 4 faser:

Vaccinationens faser

Fas 1

Fas 1 omfattar följande riskgrupper:
– Personer som bor på särskilda boenden för äldre och personalen på dessa boenden. Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker på de särskilda boendena.
– Personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Vaccinering av dessa personer sker på vårdcentral med start av åldersgruppen 90 år och äldre.

Fas 2

Fas 2 omfattar följande riskgrupper:
– Personer som är 65 år eller äldre. De äldsta vaccineras först. Vaccinering av dessa personer sker på vårdcentral.
– Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senste 12 månaderna och deras hushållskontakter.
– Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
– Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vi vaccinerar även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på boende, i hemmet eller på vårdcentral.
Med anledning av den stora smittspridningen av covid-19 och hög belastning på hälso- och sjukvården kommer vaccination av viss vårdpersonal ske.

Fas 3

Fas 3 omfattar följande riskgrupper:
– Personer i åldern 60-64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, se lista nedan.
– Personer i åldern 60-64 år.
– Personer i åldern 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, se lista nedan.
– Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Sjukdomar och tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
” – Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
– Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
– Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
– Kronisk lever- eller njursvikt.
– Diabetes typ 1 och typ 2.
– Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
– Downs syndrom.”

Fas 4

Under fas 4 vaccinerar vi övriga personer som är 18 eller äldre som inte finns med i någon annan fas.


Före vaccinationen

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig.
För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Så går vaccinationen till

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Du vaccineras två gånger får samma typ av vaccin båda gångerna.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du upplever biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.


Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför ditt beslut. Den här informationen kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen.

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Vem erbjuds vaccination?

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Individuell bedömning kan behövas

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med åldern

Risken att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 70 år eller äldre. Dessutom löper personer med vissa sjukdomar en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar en vecka efter sista dosen innan skyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser och dessa ges med 4 veckors mellanrum.. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Fortsätt att skydda dig och andra

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

Följ utvecklingen och fortsätt att stanna hemma om du är sjuk hålla avstånd till andra människor tvätta händerna ofta

För dig som stödjer en anhörig i beslutet om vaccination

Du som stödjer en nära anhörig i beslutet om vaccination kan behöva prata med en läkare eller sjuksköterska om ni har frågor. Det gäller särskilt om din anhörig har en benägenhet att lätt blöda, har bakomliggande sjukdomar eller tar mediciner som påverkar immunförsvaret.

Mer om sjukdomen covid-19

Symtomen vid covid-19 varierar. Oftast liknar de en kraftigare förkylning eller influensainfektion. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men ett eller flera av följande symtom kan också förekomma: andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, lös avföring, utslag, förlust av eller nedsatt smak, värk i muskler och leder.

Det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordnings-
nummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Produktinformation om vaccinet

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Mer information och kontaktuppgifter

Information om vad som gäller för dig, där du bor:
1177.se/blekinge

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning:

Folkhälsomyndigheten –folkhalsomyndigheten.se

Vaccin mot covid-19:

Läkemedelsverket – lakemedelsverket.se/coronavaccin
Läkemedelsupplysningen, tel 0771-46 70 10

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare:

krisinformation.se
113 13 – det nationella informationsnumret

Folkhälsomyndigheten december 2020. Artikel 20215.

Denna sida uppdaterades 12 februari 2021

 

Öppettider

VITTUS, Västra Vittusgatan 4
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00

VEDEBY, Järavägen 2
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00