Företagshälsovård

Hälsohuset kan erbjuda Dig både Företagshälsovård och Sjukvård. Detta gör Hälsohuset unikt!

Företagshälsovård

I varje verksamhet behöver man både förebygga ohälsa och rehabilitera dem som drabbats av ohälsa. För att kunna göra det behövs en kompetent arbetsledning och aktiva- uppmärksamma skyddsombud och medarbetare. Företagshälsovården kan ge ett bra stöd. Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Detta kräver många olika kompetenser som arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Olika arbetsplatser och branscher har olika behov av Företagshälsovård både när det gäller utbudet av tjänster och av specifik yrkeskompetens.

Hälsohuset har i dag följande kompetenser, företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, skyddsingenjör, ergonom, psykolog.

Skador/sjukdommar kan ibland vara svårt att identifiera orsaken till, är det arbetsrelaterat eller finns ett samband med vår fritid och den miljön vi utsätts för där. Naturligtvis finns det oftast inga klara gränser. Frågan kan ibland vara oklar vart man skall vända sig vid skador och sjukdomar, är det till Vårdcentralen eller till Företagshälsovården.

Vad kan vi på Hälsohuset för alla erbjuda Dig och Ditt Företag?

– Akuta läkarbesök vid sjukdom.

– Akuta läkarbesök vid krav om läkarintyg från första sjukdagen.

– Arbetsanpassning och rehabilitering

För att kunna bedriva arbete med arbetsanpassning och rehabilitering på ett bra sätt behöver arbetsgivaren en väl fungerande organisation och väl kända rutiner för upptäcka och åtgärda behov av insatser.

Enligt lag om allmän försäkring skall arbetsgivaren under vissa omständigheter lämna uppgifter till Försäkringskassan till en rehabiliteringsutredning och en plan för återgång i arbete. Vilka åtgärder behövs för att anpassa arbetet, förändra arbetsuppgifter eller byte av arbetsplats? Företagshälsovården kan vara en del i det arbetet.

– Arbetsplatsbesök för att inventera risker för arbetsrelaterad ohälsa samt olycksfall på arbetsplatsen.

– Stöd och behandling vid beroendesjukdomar
Missbruksproblem av olika slag finns i arbetslivet som innebär en hälsofara så väl som produktionsbortfall. Företagshälsovården kan hjälpa till med policy och riktlinjer för hur detta skall hanteras på företaget.

– Drogtester
Allt fler företag testar sina anställda för droger både på misstanke men också slumpmässig. Vi utför tester som analyseras på ackrediterat laboratorium.

– Hälsofrämjande och förebyggande arbete gällande arbetsmiljö och livsstil för att förhindra uppkomsten av sjukdomar och skador.

– Arbetsskadeutredning
När det skett en olycka eller en anställd drabbats av någon arbetssjukdom behöver man utreda vad som orsakat den. Syftet är bland annat att förebygga att fler personer inte drabbas.

– Skyddsingenjören är expert på arbetsmiljöfrågor. Skyddsingenjören genomför bl.a. tekniska utredningar, arbetsmiljömätningar och arbetsmiljörevisioner. Utbildning och rådgivning inom arbetsmiljö är en viktig del för att minimera riskerna på företaget och att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö

– Ergonomi är mer än att stå, sitta och bära på lämpligt sätt. Ergonomi är också i hög grad en fråga om hur arbetet planeras och organiseras. Arbetsinnehåll, kognitiv belastning, variation, handlingsutrymme, arbetstider och mycket mer påverkar påfrestningarna på kroppen både i positiv och negativ riktning. Företagshälsovårdens ergonomiska kompetens kan här komma till nytta.

– Krisstöd i samband med händelser eller situationer i arbetet som kan vara uppslitande eller traumatiska. Ett professionellt omhändertagande i samband med exempel hot och våldssituationer, mobbing eller svåra olyckor. Företagshälsovården kan i dessa situationer bistå med krisstöd.

– Coachning kan vara en hjälp till chefer men även till arbetstagare vid exempelvis organisationsförändringar.

– Sjukgymnastik av sjukgymnast med bred kompetens och erfarenhet. Sjukgymnasten gör en bedömning av dina besvär genom undersökning och olika tester. Behandlingen kan bestå av olika åtgärder så som traktion, mobilisering, manipulation, stabilitetsträning och eller en kombination av olika behandlingsmetoder.

– Vaccinationer som skyddar dina anställda mot vissa smittrisker. Vi vaccinerar även för utlandsresor och vid stationeringar utomlands.

– Utbildning i Hjärt- lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare.

Varje år dör 10.000 människor i plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Många kan räddas till ett meningsfullt liv om rätt åtgärder görs i tid. Med utbildning kan alla lära sig hjärt- lungräddning samt använda en hjärtstartare och rädda liv.

– Hälsoprofilsbedömning
Hälsoprofilsbedömning bygger på ett tvärvetenskapligt utprovat koncept för att kartlägga deltagarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer samt spåra tidiga tecken på ohälsa samt att öka det egna hälsomedvetandet.

Möjlighet att analysera åtgärdsbehoven på organisationsnivå för att ge underlag till företaget för att genomföra strategiska satsningar på hälsofrämjande insatser för att öka frisknärvaron och med det produktiviteten.

Den första delen i hälsoprofilsbedömningen utgörs av deltagarens egen bedömning av sin hälsoprofil utifrån ett frågeformulär som belyser hälsovanor, hälsoupplevelser och social förankring. Hälsoprofilsbedömningen omfattar dessutom ett arbetsprov på ergometercykel, blodtrycks- och skelettmätning. I ett medvetandegörande samtal vägs sedan deltagarens livsstil mot mätvärdena.

– Nyanställningsundersökningar
Syftet med nyanställningsundersökning är att se om det föreligger några medicinska hinder för en anställning. Undersökningen bör därför genomföras före anställning.

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren svara för att den Företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Företagshälsovården skall utnyttjas både av arbetsgivare och arbetstagare. Det är lämpligt att den anlitas som sammanhållande resurs för att säkra en allsidig bedömning av arbetsmiljön. Arbetsgivaren har dock alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön.

För att komma i kontakt med oss angående Företagshälsovård, kontakta oss på e-postadress – fhv@hhkarlskrona.se